settle

settle
{setl}
I. n дълга пейка с облегало
II. 1. настанявам (се), натъкмявам (се), нареждам (се), разполагам (се)
2. настанявам се (на работа и пр.), установявам се (да живея някъде)
3. заселвам (се), колонизирам
4. кацам (on), падам, трупам се (за сняг, прах и пр.)
the snow is settling снегът не се топи/се трупа
5. установявам се (в дадена облаcт, положение, посока)
the wind is settling in the north вятърът духа от север
the cold has SETTLEd in my chest настинката ми e в гърдите
6. улягам се, слягам се, хлътвам, правя да улегне/да се слегне, почвам да потъвам (за кораб и пр.)
the rain SETTLEd the dust прахът се слегна от дъжда, дъждът угаси праха
7. успокоявам (се), умирявам (се), уталожвам (се), укротявам (се)
things will soon SETTLE into shape положението скоро ще се успокои/нормализира/избистри
8. решавам, определям, уговарям, назначавам (ден, цена и пр.)
решавам (to да)
that SETTLEs the matter, that SETTLEs it това peшава въпроса
what have you SETTLE d to do? какво реши да направиш
9. уреждам (спор, сметки), уреждам сметки, разплащам се
изплащам (дълг и пр.) (и с up)
to SETTLE one's affairs уреждам си работите, правя си завещанието
to SETTLE an old score уреждам стара сметка (и прен.)
to SETTLE someone's hash разг., прен. оправям си сметките с някого, ликвидирам/пречуквам някого
now to SETTLE with you! cera дай да си оправим сметките с тебе! (и прен)
10. утаявам се, правя да се утаи, избистрям (се) (за течност)
11. ам. забременявам (за животно)
12. улеснявам храносмилането
to SETTLE the stomach успокоявам стомаха, улеснявам храносмилането
settle back връщам се (към нормално състояние), облягам се, настанявам се удобно (на стол)
settle down настанявам се (спокойно/удобно), установявам се (някъде), заживявам редовен/спокоен живот
свиквам (to с)
to marry and SETTLE down оженвам се и заживявам редовен живот/и мирясвам, успокоявам се, уталожвам се, стихвам, хлътвам, слягам се, започвам да потъвам (за кораб), утаявам се, падам на дъното
залавям се, пристъпвам (to с, към)
съередоточавам се (to), обземам
прен. падам (on, over върху)
a brooding expression SETTLEd on his face лицето му доби замислен/мрачен израз
settle for съгласявам се на, готов съм да приема
settle in/into настанявам (се) (в) (ново жилище, училище и пр.), помагам (някому) да се настани, заживявам редовен живот, свиквам (с), започвам, настъпвам (за настроение и пр)
settle on установявам се/спирам се на, избирам, уговарям (план), оставям/завещавам на
settle up плащам, уреждам си сметката (with с)
* * *
{setl} n дълга пейка с облегало.(2) {setl} v 1. настанявам (се), натъкмявам (се), нареждам (се
* * *
установявам; устройвам; утайвам се; уталожвам; уреждам; разполагам; разрешавам; намествам;
* * *
1. 1 ам. забременявам (за животно) 2. 1 улеснявам храносмилането 3. a brooding expression settled on his face лицето му доби замислен/мрачен израз 4. i. n дълга пейка с облегало 5. ii. настанявам (се), натъкмявам (се), нареждам (се), разполагам (се) 6. now to settle with you! cera дай да си оправим сметките с тебе! (и прен) 7. settle back връщам се (към нормално състояние), облягам се, настанявам се удобно (на стол) 8. settle down настанявам се (спокойно/удобно), установявам се (някъде), заживявам редовен/спокоен живот 9. settle for съгласявам се на, готов съм да приема 10. settle in/into настанявам (се) (в) (ново жилище, училище и пр.), помагам (някому) да се настани, заживявам редовен живот, свиквам (с), започвам, настъпвам (за настроение и пр) 11. settle on установявам се/спирам се на, избирам, уговарям (план), оставям/завещавам на 12. settle up плащам, уреждам си сметката (with с) 13. that settles the matter, that settles it това peшава въпроса 14. the cold has settled in my chest настинката ми e в гърдите 15. the rain settled the dust прахът се слегна от дъжда, дъждът угаси праха 16. the snow is settling снегът не се топи/се трупа 17. the wind is settling in the north вятърът духа от север 18. things will soon settle into shape положението скоро ще се успокои/нормализира/избистри 19. to marry and settle down оженвам се и заживявам редовен живот/и мирясвам, успокоявам се, уталожвам се, стихвам, хлътвам, слягам се, започвам да потъвам (за кораб), утаявам се, падам на дъното 20. to settle an old score уреждам стара сметка (и прен.) 21. to settle one's affairs уреждам си работите, правя си завещанието 22. to settle someone's hash разг., прен. оправям си сметките с някого, ликвидирам/пречуквам някого 23. to settle the stomach успокоявам стомаха, улеснявам храносмилането 24. what have you settle d to do? какво реши да направиш 25. залавям се, пристъпвам (to с, към) 26. заселвам (се), колонизирам 27. изплащам (дълг и пр.) (и с up) 28. кацам (on), падам, трупам се (за сняг, прах и пр.) 29. настанявам се (на работа и пр.), установявам се (да живея някъде) 30. прен. падам (on, over върху) 31. решавам (to да) 32. решавам, определям, уговарям, назначавам (ден, цена и пр.) 33. свиквам (to с) 34. съередоточавам се (to), обземам 35. улягам се, слягам се, хлътвам, правя да улегне/да се слегне, почвам да потъвам (за кораб и пр.) 36. уреждам (спор, сметки), уреждам сметки, разплащам се 37. успокоявам (се), умирявам (се), уталожвам (се), укротявам (се) 38. установявам се (в дадена облаcт, положение, посока) 39. утаявам се, правя да се утаи, избистрям (се) (за течност)
* * *
settle [setl] I. n пейка с високо облегало; II. settle v 1. настанявам (се), натъкмявам (се), нареждам (се), разполагам (се); установявам се; налагам (on); прен. обхващам, обземам, завладявам (on); to \settle o.s. in a chair настанявам се на стол; the snow \settled on the branches клоните бяха отрупани със сняг; a torpor \settled on me обзе ме апатия; 2. улягам (се), слягам се; уталожвам (се), успокоявам (се), умирявам (се), укротявам (се); the rain \settled the dust прахът се слегна от дъжда, дъждът угаси прахта; things will soon \settle into shape положението скоро ще се изясни; 3. кацам (on); 4. стоварвам (отговорност и пр.) (on); 5. решавам, определям, уговарям, спазарявам, уславям, назначавам, наемам, ценя; to \settle the day определям дата; that \settles the matter това решава въпроса; 6. решавам се, установявам се; 7. заселвам (се), колонизирам; 8. утаявам се, карам (течност) да се утаи; избистрям (се), падам на дъното (за утайка); 9. улягам се, хлътвам; затъвам (за кораб); 10. разправям се с, отървавам се от; разплащам се (с), на чисто съм (с), уреждам (се), уреждам сметките си (с), изплащам (дълг, полица - и с up); to \settle o.'s affairs уреждам делата си; правя завещанието си; to \settle an old score уреждам стара сметка; to \settle a person's hash разправям се с; очиствам, ликвидирам; to \settle with creditors споразумявам се с кредитори; 11. юрид. определям (годишен доход), завещавам (on); to \settle soup застройвам супа; a liquor to \settle o.'s dinner едно питие, за да ми слезе храната (за да улесня храносмилането си); to \settle doubts разсейвам съмнения; the snow is settling снегът не се топи;

English-Bulgarian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • settle — set·tle vb set·tled, set·tling vt 1: to resolve conclusively settle a question of law 2: to establish or secure permanently a settled legal principle 3 …   Law dictionary

 • settle — set‧tle [ˈsetl] verb 1. [intransitive, transitive] to end an argument by agreeing to do something: • The two companies signed a pact that settled the patent suit. • Before the second phase of the trial, the companysettled out of court (= ended… …   Financial and business terms

 • Settle — Set tle, v. t. [imp. & p. p. {Settled}; p. pr. & vb. n. {Settling}.] [OE. setlen, AS. setlan. [root]154. See {Settle}, n. In senses 7, 8, and 9 perhaps confused with OE. sahtlen to reconcile, AS. sahtlian, fr. saht reconciliation, sacon to… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Settle — steht für: Settle (North Yorkshire), Stadt in North Yorkshire, Vereinigtes Königreich Settle Junction, stillgelegter Bahnhof, Beginn der Bahnstrecke Settle Carlisle Settle ist der Nachname folgender Personen: Elkanah Settle (1648 1724),… …   Deutsch Wikipedia

 • settle — Ⅰ. settle [1] ► VERB 1) reach an agreement or decision about (an argument or problem). 2) (often settle down) adopt a more steady or secure life, especially through establishing a permanent home. 3) sit, come to rest, or arrange comfortably or… …   English terms dictionary

 • Settle — Datos generales Origen Easton, Pensilvania, Estados Unidos Estado activos Información artística …   Wikipedia Español

 • settle — settle1 [set′ l] n. [ME settel < OE setl (akin to Ger sessel) < IE * sedla < base * sed > SIT] a long wooden bench with a back, armrests, and sometimes a chest beneath the seat settle2 [set′ l] vt. settled, settling [ME setlen < OE …   English World dictionary

 • settle — [v1] straighten out, resolve achieve, adjudicate, adjust, appoint, arrange, call the shots*, choose, cinch, clean up, clear, clear up, clinch, come to a conclusion, come to a decision, come to an agreement, complete, concert, conclude, confirm,… …   New thesaurus

 • settle in — 1. To adapt to a new environment 2. To prepare to remain indoors for the night • • • Main Entry: ↑settle * * * ˌsettle ˈin | ˌsettle ˈinto sth derived to move into a new home, job, etc. and start to feel comfortable there • How are the kids… …   Useful english dictionary

 • Settle — Set tle, n. [OE. setel, setil, a seat, AS. setl: akin to OHG. sezzal, G. sessel, Goth. sitls, and E. sit. [root]154. See {Sit}.] 1. A seat of any kind. [Obs.] Upon the settle of his majesty Hampole. [1913 Webster] 2. A bench; especially, a bench… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Settle — Set tle, v. i. 1. To become fixed or permanent; to become stationary; to establish one s self or itself; to assume a lasting form, condition, direction, or the like, in place of a temporary or changing state. [1913 Webster] The wind came about… …   The Collaborative International Dictionary of English

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”